Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo Nørre Vedby Skole- & Børnehus
Mobil menu

Historien om afd. for børn med autisme

 Autismeafdelingen.

 

Autismeafdelingen er en del af landsbyordningen Nørre Vedby Skole og Børnehus. Der er ca. 40 elever i Autismeafdelingen, og eleverne visiteres til tilbuddet gennem kommunen. Tilbuddet er for elever fra Bh.Kl. til 9.kl.

Eleverne kan gå i SFOA, en skolefritidsordning for elever med autisme.

Pt. er eleverne delt op i 6 klasser med ca. 6-7 elever i hver klasse. Der er tilknyttet ca. 20 lærere og pædagoger, ca. 3-4 personaler i hver klasse. Autismeafdelingen følger almenskolen i forhold til aktiviteter i løbet af året. 

 

Kontaktoplysninger

Skoleleder: Steen Blom                                              54732323    stbl@guldborgsund.dk  

Afdelingsleder: Maja B. Kuhn-Hansen                   25 18 26 96   mkuh@guldborgsund.dk  

Autismevejleder Yvonne Olsen                           25182147     yvon0257@guldborgsundskoler.dk

Kontoret: Heidi Henriksen                                       54732323  hehen@guldborgsund.dk         

UU-vejleder: Martin Trane                              25 18 16 72 maot@guldborgsund.dk 

Nymand:                                                                              54851598

IKL1:                                                                                                                                        25181015

MKL1:                                                                                                                                      25181944

MKL2:                                                                                                                                      25180969

UKL1:                                                                                                                                       25180874

UKL2:                                                                                                                                       25182147

UKL3:                                                                                                                                       25180967

 

Profil.

Undervisningen bygger på TEACCH, hvor visuel struktur og forudsigelighed er en forudsætning for elevens udvikling og undervisning. Eleverne undervises enkeltvis, parvis og i mindre grupper for at tilgodese den enkelte elevs læringspotentiale. Eleverne kan inkluderes i almendelen, når skole og forældre i samråd beslutter, at det giver mening for eleven. Det er muligt at afslutte folkeskolen med folkeskolens afgangsprøver, ellers afsluttes der med særligt tilrettelagte afgangsprøver.

Eleverne undervises i socialfag, hvor de arbejder med social forståelse og kommunikation. Afdelingen har en UU-vejleder tilknyttet. UU-vejlederen følger eleven fra 7.kl. og indtil de fylder 25 år.

Eleverne har mulighed for transport med bus efter særlige regler.

 

Autisme – hvad er det?

Autisme er en gennemgribende livslang udviklingsforstyrrelse. Årsagen er stadig ukendt, men man ved, at autisme opstår som en ubalance i hjernen, der er medfødt. Et menneske med autisme har vanskeligheder inden for tre områder:

 1. Socialt samspil
 2. Kommunikation
 3. Forestillingsevne

 

Man taler om autismespektrumforstyrrelser(ASF). Det betyder, at mennesker med diagnosen, har vanskeligheder indenfor alle tre områder, men i forskellige grader. Mennesker med autisme er forskellige, som alle andre. De har forskellige personligheder, sociale netværk, IQ, og de har også autisme på forskellig vis. En del har tillægsdiagnoser som f.eks. ADHD, OCD, Tourette og angst. Det er ligeledes almindeligt, at mennesker med autisme har sanseforstyrrelser. Autisme er et usynligt handicap, hvilket kan betyde, at der kan opstå misforståelser. Mennesker med autisme har ofte særinteresser, og dermed en stor viden indenfor et specifikt område.

Kort om TEACCH – systemet.

TEACCH betyder Treatment and Education for Autistic and related Communication handicapped Children. Oversat til dansk bliver det: Behandling og undervisning af børn med autisme og børn med relaterede kommunikationshandicap.

TEACCH er et system, som er opfundet i USA i 1970’erne i North Carolina. TEACCH-systemet tager sit udgangspunkt i grundlæggende viden, forståelse og anerkendelse af barnet med autisme.

Den humanistiske tilgang betyder, at de mennesker, der omgiver barnet med autisme, skal ændre på miljøet og tilpasse det til barnet med autisme. Ethvert barn er unikt, og derfor skal tilpasninen være individuel. I TEACCH -systemet er skole, fritid og hjemmet ligeværdige parter, som skal samarbejde tæt for at skabe den sammenhæng og helhed for barnet, som det ikke selv er i stand til at skabe. TEACCH -systemet ønsker at gøre det enkelte barn så selvstændigt som muligt, fordi selvstændighed giver selvværd for det enkelte individ. TEACCH -systemet bruger visuelle skemaer, konkretisering, systematik og organisation af tid og rum, der guider barnet med autisme gennem sin opgave, sin dag, sit liv. Skemaerne/systemerne skaber overskuelighed, forudsigelighed og mindsker den stress/angst, som børn med autisme kan have, fordi de ikke selv er i stand til at planlægge, overskue og forudsige deres hverdag. De mennesker, der omgiver barnet med autisme, forældre, lærere, pædagoger og andre, skal arbejde med løsninger i det livslange perspektiv. De skal i en dynamisk proces bruge kreative evner og fleksibilitet, når de skaber redskaber og udvikler social forståelse, kommunikation og forestillingsevne hos barnet med autisme.

Læs mere på: www.teacch.com

 

TEACCH på Nørre Vedby Skole & Børnehus

Hver klasse har eget klasselokale. Lokalet er indrettet med tre pladser til hver elev for at tydeliggøre forskellen på aktiviteterne.

 

 1. Fællesbordet -hvor eleven sidder sammen med klassen for at få fælles undervisning eller for at spise.
 2. Arbejdsbordet -hvor eleven arbejder selvstændigt med skoleopgaver.
 3.  Pausepladsen -hvor eleven holder pause.

 

Alle elever har en tavle, hvor de kan se dagens og ugens skema. Skemaerne er individuelle med hensyn til udformning og indhold. Når eleverne når mellemgruppen forventes det, at de selv sætter deres skema op og på den måde forbereder sig på næste dag, samtidig med at de lærer selvstændigt at skemalægge. De ældste elever opfordres til at bruge et planlægningssystem, som de kan tage med sig, når de forlader skolen. Der stilles en bærbar computer med høretelefoner til rådighed med internetopkobling til hver af eleverne. Computeren kan benyttes i undervisningen, i pauserne og i frikvartererne. Computeren er skolens ejendom. Eleven er velkommen til at medbringe egne høretelefoner og mus. I undervisningen benyttes hovedsalig de bøger og materialer, der anvendes i almendelen, så inklusion er mulig.

 

Målet for eleverne med autisme på Nørre Vedby Skole & Børnehus er:

 

 1. At leve op til Guldborgsunds kommunes målsætning for den specialpædagogiske indsats.
 2. At kunne tage folkeskolens afgangsprøve helt eller delvist.
 3. At være inkluderet i et almindeligt folkeskolemiljø.
 4. At få en selv-og handicapforståelse, som styrker selvværdet.
 5. At få redskaber, så livet efter skolen kan leves så selvstændigt som muligt.

 

Samarbejdet mellem skole og hjem.

For at skabe en sammenhæng mellem skole, fritid og hjem, har vi et ligeværdigt samarbejde. Alle har ansvar for det gode og udviklende samarbejde. Lærerne/pædagogerne skal huske, at forældrene kender deres børn bedst. De har dem hele livet. Forældrene skal huske, at pædagogerne/lærerne har andre børn end deres og skal tilgodese alle. Et godt samarbejde kræver forståelse, respekt, åbenhed, tillid og den positive indstilling, der betyder, at vi alle ser muligheder frem for begrænsninger.

I efteråret udarbejder klassens lærere og pædagoger en handle og udviklingsplan (HUP), som beskriver eleven personligt, socialt og fagligt. Planen indeholder en undervisningsplan for eleven, der gælder for det næste år. Planen skal gennemlæses af forældrene og af eleven og de har mulighed for at skrive kommentarer til planen. Forældre og eleven skal skrive under på, at de har læst planen. Herefter indkaldes klassens lærere og pædagoger til en klassekonference på skolen. Her gennemgår klassens personale hver elev, sammen med skolens viseskoleleder, afdelingsleder, skolens psykolog, skolens autismevejleder og en repræsentant fra skoleforvaltningen. Her vurderes det, om eleven får det rette undervisningstilbud. Elever der trives og udvikler sig revisiteres, og elever der ikke får det optimale skoletilbud, kan visiteres til et andet skoletilbud. Skolen afholder to skole/hjem samtaler i skoleåret. Her taler klassens lærere og pædagoger med forældrene om, hvordan det går med deres barn personligt, socialt og fagligt. Forældrene, lærerne, pædagogerne og eleven indgår aftaler om lektier, inklusion, videreuddannelse o.s.v. I samtalerne med eleverne i udskolingen deltager skolens UU vejleder.

Den daglige kommunikation mellem skole og hjem går gennem AULA. Her skriver personalet om skoledagen og forældrene opfordres til at skrive om elevens fritid. AULA giver forældrene og personalet en mulighed for at tale med eleven om deres oplevelser, tage særlige hensyn og udvikle kommunikationen. Informationer gives gennem kontaktbogen og sedler gives som vedhæftede filer via beskeder. AULA bør læses dagligt. Alle klasser for elever med autisme har klassetelefoner. Her kan forældre ringe/SMS ́s direkte til klassens personale. Børn med autisme er visuelle. Vi fotograferer meget og sender billeder med hjem via AULA.